Wzrost konkurencyjności firmy Inwenta poprzez stworzenie nowoczesnego Centrum Diagnozy i Rozwoju

Wzrost konkurencyjności firmy Inwenta poprzez stworzenie nowoczesnego Centrum Diagnozy i Rozwoju

„Wzrost konkurencyjności firmy Inwenta poprzez stworzenie nowoczesnego
Centrum Diagnozy i Rozwoju.”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Numer i nazwa Priorytetu RPO WM:

01.00.00 – Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

 

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu RPO WM:

01.05.00 – Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości

 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Inwenta poprzez stworzenie nowoczesnego Centrum Diagnozy i Rozwoju.

 

Beneficjent: Inwenta Sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 2 03 457,00 zł

 

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 956 828,50

Wkład wspólnotowy (EFRR) 813 30423

Budżet państwa 143 524,28

 

Planowany okres realizacji projektu:

Od:2011-10-01 Do:2013-09-30

 

Przedmiotem projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Inwenta poprzez stworzenie nowoczesnego Centrum Diagnozy i Rozwoju” jest zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby stworzenia Centrum Diagnozy i Rozwoju, wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt multimedialny i inne środki trwałe i dobra niematerialne, zgodne z potrzebami wynikającymi z realizacji usług HR.

Cel ogólnym projektu jest zbudowanie mocnej, konkurencyjnej pozycji firmy INWENTA Sp. z o.o. na rynku usług HR. Dzięki realizacji celów szczegółowych (przez zakup nieruchomości i wyposażenia, przez zakup licencjonowanych narzędzi HR po utworzenie nowych miejsc pracy, nastąpi rozszerzenie działalności firmy i w efekcie stworzenie atrakcyjnej oferty dla klientów.

Projekt wpisuje się w realizację celów sformułowanych w RPO WM, zaś działanie wnioskodawcy ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz tworzenia warunków do poprawy spójności społecznej i gospodarczej przez realizację nowej inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącej firmy. Rozbudowa pozwoli na rozszerzenie oferty o nowe usługi realizowane na  najwyższym europejskim poziomie, dzięki wdrożeniu nowych licencji i programów oraz zastosowaniu nowych technologii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

 

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/