Innowacyjne rozwiązania HR gwarantem sukcesu Inwenty

Innowacyjne rozwiązania HR gwarantem sukcesu Inwenty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Numer i nazwa Priorytetu RPO WM:

01.00.00 – Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu RPO WM:

01.05.00 – Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości

Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązania HR gwarantem sukcesu Inwenty

Beneficjent: Inwenta Sp. z o.o.

Wartość projektu: 513 550,00 zł

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 172 578,90

Wkład wspólnotowy (EFRR) 146 692,07

Budżet państwa 25 886,84

Planowany okres realizacji projektu:

Od:2011-10-01 Do:2013-09-30

Projekt „Innowacyjne rozwiązania HR gwarantem sukcesu Inwenty” realizowany przez Inwentę, dotyczy dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa w oparciu o nowe, pionierskie rozwiązania w zakresie HR, w tym autorskie modele szkoleń, m.in. z wykorzystaniem wyników własnych prac badawczo-rozwojowych.

W ramach realizowanego projektu zostaną wprowadzone na rynek nowatorskie usługi HR dedykowane Klientom zainteresowanym skutecznymi i efektywnymi działaniami w zakresie zarządzania ludźmi w organizacji, które są optymalne zarówno finansowo jak i czasowo.

Cel projektu:

Celem głównym projektu „Innowacyjne rozwiązania HR gwarantem sukcesu Inwenty” jest stałe podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oraz dywersyfikację produktów i usług, przy wykorzystaniu potencjału przedsiębiorstwa.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności regionu Mazowsza w skali europejskiej poprzez promowanie województwa mazowieckiego, jako przyjaznego dla przedsiębiorców oraz otwartego na wdrażanie nowoczesnych, pionierskich rozwiązań w dziedzinie usług szeroko rozumianego HR.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

W ramach Projektu zostały wypracowane następujące usługi, w tym programy szkoleniowe oraz narzędzia służące podnoszeniu efektywności organizacji w zakresie ZZL:

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/