Profesjonalna Ocena Pracownika

Projekt Profesjonalna Ocena Pracownika został zakończony z sukcesem w styczniu 2012r.

Wszelkie działania organizacyjne oraz rekrutacja Uczestników są zakończone.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom za udział.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami o projekcie:

Profesjonalna Ocena Pracownika

Projekt „Profesjonalna Ocena Pracownika" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Kolejny projekt Inwenty z ramienia EFS - Profesjonalna Ocena Pracownika, skierowany był do kardy zarządzającej, pracowników działów kadrowych, HR oraz trenerów, zatrudnionych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zamieszkałych i zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego.
Uprzywilejowane grupy pracowników do wzięcia udziału w projekcie były to kobiety oraz osoby po 45 r.ż.


Idea Projektu

Projekt Profesjonalna Ocena Pracownika był inwestycją w rozwój kadr w Polsce.

Założeniem projektu była poprawa dostępu do rozwijania kompetencji zawodowych osób zajmujących się kadrami, tj. pracowników kadry zarządzającej, działów kadr, HR oraz trenerów. Pracownicy sektora MŚP w woj. Lubelskim wykazują - mimo posiadanego doświadczenia - wąski zakres wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi, jakimi mogą posługiwać się w swojej codziennej pracy. Skutkuje to niemożliwością realizacji obowiązków na najwyższym poziomie i w najbardziej efektywny sposób, a tym samym przekłada się na działalność całej firmy i jej pozycję na rynku.

Wspierając pracowników decydujących o polityce kadrowej w firmach, chcieliśmy w ramach projektu rozwijać ich wiedzę i umiejętności, aby skutecznie podnosić jakość i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Wierzymy bowiem, iż przyczyni się to do rozwoju rynku pracy dostosowanego do wymogów nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt był nastawiony na efektywne pozyskanie przez Uczestników kluczowej wiedzy z zakresu umiejętności wykorzystania i posługiwania się nowoczesnymi narzędziami HR w celu identyfikacji kompetencji pracowniczych.

Cel

Celem projektu „Profesjonalna Ocena Pracownika" było:

• podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie woj. lubelskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu profesjonalnej oceny kwalifikacji pracowników;
• podnoszenie umiejętności zawodowych przez osoby pracujące;
• podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników regionalnego rynku pracy;
• rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich;
• promocja idei kształcenia ustawicznego.


Grupa Docelowa

Kluczem do sukcesu projektu był dobór odpowiednich Uczestników. To do nich adresowany był program szkoleniowy i chcieliśmy mieć pewność, że będą to osoby aktywnie zainteresowane rozwojem swoich kompetencji związanych z obszarem nowoczesnych technik HR w zakresie identyfikacji kompetencji pracowników.

Realizowany Projekt adresowany był do osób związanych zawodowo z obszarem zarządzania, rozwojem i obsługą kadr w przedsiębiorstwach.

Zapraszone osoby musiały spełniać wszystkie poniższe warunki:

• być pełnoletnie (powyżej 18 roku życia), zatrudnione na terenie woj. lubelskiego;
• zamieszkałe w województwie lubelskim;
• będące pracownikami w mikro, małym albo średnim przedsiębiorstwie*
• zatrudnione na stanowiskach menedżerskich (kadra zarządzająca) lub w dziale kard bądź jako trener (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
• chętne do podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach szkoleń poza godzinami pracy.

*Weryfikacja spełniania definicji MSP
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:
Mikroprzedsiębiorstwo - jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo - jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lubcałkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo - jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Duże przedsiębiorstwo - jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

Kwalifikator przedsiębiorstw znajduje się na: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408.


Metodologia

PROGRAM SZKOLEŃ „PROFESJONALNEJ OCENY PRACOWNIKA"

Program szkoleń został dobrany w sposób gwarantujący przekazanie kluczowej wiedzy w zakresie umiejętności wykorzystania i posługiwania się nowoczesnymi narzędziami HR w celu identyfikacji kompetencji pracowniczych.

Metodologia projektu była autorskim dziełem doświadczonych konsultantów, doradców i trenerów firmy Inwenta, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowniczych, a także prowadzenia projektów rozwojowych dla przedsiębiorstw w zakresie oceny i ewaluacji kompetencji kadr. Dodatkowo w ramach Projektu przewidziane było zaznajomienie się z narzędziem DISC Everything.

W ramach programów szkoleniowych „Profesjonalnej Oceny Pracownika" uczestnicy mieli możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności w zakresie diagnozy i kompetencji pracowniczych. Przewidziane były następujące moduły szkoleń:

  • Diagnoza Kompetencji Pracowniczych (88 godzin szkoleniowych)- podczas tego modułu uczestnicy zapoznali się m.in. z: narzędziami diagnozującymi kompetencje; Metodologią Oceny 360 stopni; ośrodkami oceny AC/DC; Procesem Audytu Personalnego; przeprowadzaniem rozmów Feedbackowych; oraz umiejętnościami zarządzania stresem;
  • Skuteczny Moderator i Asesor (16 godzin szkoleniowych) - w ramach tego modułu uczestnicy poznali i rozwijali swoje umiejętności asesorskie i moderatorskie; nauczyli się także rozwiązywać sytuacje konfliktowe
  • Certyfikacja Disc Everything - byłto moduł egzaminu zewnętrznego z zakresu narzędzia Disc Evertything służącego do badania profili zawodowych pracowników, zakończony otrzymaniem certyfikatu Disc Everything.
  • Coaching (4 godziny szkoleniowe) - Każdy uczestnik wziął udział w 4h indywidualnym coachingu.

Zajęcia były prowadzone w grupach po 12 osób i odbywały się na terenie Lublina, Świdniki i Zamościa poza godzinami pracy podczas zjazdów w weekendy.

KOSZTY/FINANSOWANIE
Projekt „Profesjonalna Ocena Pracownika był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział Uczestników w Projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy mieli zapewniony udział w zajęciach, wszystkie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Zaprosiliśmy wielu przedsiębiorców z woj. lubelskiego i ich pracowników do udziału w projekcie „Profesjonalna Ocena Pracownika".

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych usług

Wypełnij dane kontaktowe, a oddzwonimy lub odpiszemy.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)

Zapisz się na newsletter Inwenty

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami, konferencjami i ofertami pracy.

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)