Europa jest Kobietą!

Projekt Europa jest Kobietą! został zakończony z sukcesem we wrześniu 2011r.

Wszelkie działania organizacyjne oraz rekrutacja Uczestników są zakończone.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom za udział oraz przedsiębiorcom za umożliwienie Uczestniczkom odbycia praktyk w ramach projektu.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami o projekcie:

Numer konkursu: 1/POKL/6.1.1/2010

Projekt "Europa jest Kobietą!" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.1, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1, Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

IDEA PROJEKTU

Idea, dla której został stworzony projekt „Europa jest Kobietą" wywodziła się z obecnej i prognozowanej sytuacji na polskim rynku pracy, w przypadku tego przedsięwzięcia, przede wszystkim  w województwie lubelskim. W miarę obserwowalnego pogłębiania się spowolnienia gospodarczego, popyt na pracę mógł się osłabiać. Dodatkowo, województwo lubelskie wyróżnia się jedną z najwyższych w Polsce liczbą bezrobotnych.

Projekt skupiał się na grupach pracowników najmocniej dotkniętych bezrobociem - kobiet po 45 roku życia oraz osób, które utraciły pracę z przyczyn od nich niezależnych. Oferował szkolenia z zakresu praktycznych rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność na rynku pracy. Obejmował także coaching oraz doradztwo zawodowe wspierające proces poszukiwania pracy i zmieniające postawę osób bezrobotnych z biernej na aktywną. Jednocześnie czynił poruszanie się na rynku pracy bardziej przemyślanym i intencjonalnym. Ponadto dla każdego uczestnika projektu przewidziane były 3 miesięczne praktyki zawodowe, pozwalające zastosować w praktyce nabyte podczas szkoleń umiejętności.

Projekt kładł nacisk na kompetencje, które jak pokazują badania, są poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Są to wiedza i umiejętności z zakresu obsługi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz kwalifikacje pozwalające wykonywać zawód trenera, czyli profesjonalnie szkolić osoby dorosłe.

METODOLOGIA PROJEKTU

Metodologia projektu była autorskim dziełem doświadczonych konsultantów, doradców i trenerów firmy Inwenta. Nasz personel posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu miękkich kompetencji, a także realizacji projektów skierowanych do osób, które utraciły pracę, bądź będą się musiały zmierzyć z taką sytuacją w niedalekiej przyszłości.

Wsparcie podzielone zostało na trzy główne moduły:

  • Doradztwo zawodowe,
  • Szkolenia z obsługi komputera (różna tematyka w zależności od wybranego modułu szkoleń zawodowych),
  • Szkolenia zawodowe związane z obsługą projektów EFS oraz zawodem trenera.

Działanie wspierające po ukończeniu części szkoleniowej:

  • Coachingi,
  • 3-miesięczne praktyki zawodowe

CEL PROJEKTU

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i  bezrobotnych kobiet, tak aby wesprzeć je w obecnej sytuacji pozostawania bez pracy. Każdy z modułów szkolenia odpowiadał na inne potrzeby uczestników, a dodatkowe formy wsparcia w postaci praktyk zawodowych pozwalały nabrać doświadczenia w wybranym obszarze zawodowym.

ODBIORCY PROJEKTU

Grupą docelową projektu były 84 kobiety pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące obszar województwa lubelskiego. Zgodnie z założeniami projektu, w pierwszej kolejności do projektu zostały zakwalifikowane osoby posiadające predyspozycje umożliwiające im podjęcie pracy w proponowanych zawodach, osoby po 45 r.ż. oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, jak również osoby, które posiadały wykształcenie wyższe.

Rekrutacja miała charakter otwarty.

DODATKOWE FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE

Dla  uczestników projektu „Europa jest Kobietą!"  przewidziane były następujące dodatkowe formy wsparcia:

  • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Stypendium dla uczestników praktyk zawodowych

FINANSOWANIE

Projekt „Europa jest Kobietą!" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie dla osób pozostających na regionalnym rynku pracy.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w nim był całkowicie bezpłatn.

 

 

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych usług

Wypełnij dane kontaktowe, a oddzwonimy lub odpiszemy.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)

Zapisz się na newsletter Inwenty

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami, konferencjami i ofertami pracy.

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)